įpūsti

įpūsti
įpū̃sti, į̃pučia, į̃pūtė K; R30, Sut 1. intr. Gs pučiant įeiti (apie vėją): Daro grabą be durelių, viršų be langelių, kad vėjelis neįpūstų JD1218. Vė[ja]s neį̃puta į daržinę, i supuvo šienas Krš. Ne ten įlijo, ne ten į̃pūtė Klk. 2. tr. N, Š pučiant įnešti (apie vėją): O ir ištiko šiaurusis vėjelis, įpūtė mane į jūres mareles JV828. Ir užtiko šiauras vėjas ir įpūtė vainikėlį į jūrių gilumėlį RD6. Vėjas į̃pūtė į akį kripšlą Ėr. Vėjas labai, anas anpū̃s ką kalvek Nmč. 3. tr. pučiant smarkiai įgairinti: Įpūs vėjelis veidelius, įdegs saulelė rankeles JD87. Vėjas tep inpūtė, kad viskas dega Srj. 4. tr. įvaryti, leidžiant stiprią oro srovę: Nepūsk lapų, įpūsi šlamų į katilą Krš. Vaciuk, neįpū̃sk žarijos kur! Pc. Jei jūs porą senų aulių noriat suleist į vieną, tai pirmiaus gerai dūlį įpūskiat į abudu auliu S.Dauk. | prk.: Dusą kam įpūsti N. 5. tr. KI59 leidžiant, varant stiprią oro srovę įžiebti, įdegti: Įpučiu ugnį B. Ugnis įpūsta, skalos užžiebtos, ir senelė jau kemša vieną žibintuvan, kuris riogso pirkios vidury V.Krėv. Įpūst žarijas, ugnį kalvėje J.Jabl. Inpūsk balaną, jei nori, kad būtų šviesu . Įpū̃sk žiburį J. | prk.: Mes visų buržujų vargui gaisrą žemėje įpūsim . | refl. tr.: Sugrįžęs jis vėl įsipūtė ugnį ir pradėjo šildytis J.Balč. Atsikėlęs įsipūtė šakalį, su šviesa visur apžiūrėjo LTR(Sln). Žarijukę insìpūčiau Klvr. Jau tamsu, reikia žiburys įsipū̃sti Š. 6. tr. P, Pc, Rm įkvėpti, suteikti: Kad Dievas sutvėrė pirmąjį žmogų – padirbo aną iš molio, – įpūtė dvasią LTsIV432. Velnias vilką iš samanų pasidaręs, bet niekaip gyvybės negalėjęs jam įpūsti BsMt19. Juk jam proto neįpū̃si, kad nemoka Jrb. Nežinia, kas jam in galvą iñpūtė, tik susigalvojo ir savo daro Kt. Jie netikusį pasididžiavimą jiems įpūtė Ns1850,1. Katė gali žmogui ligą įpūst LTR(Auk). ^ Akmeniui dūšios, o durniui razumo neįpūsi LTR(Vdk).
◊ dvãsios įpū̃sti pamokyti, patarti: Bet kaip tokiam dvãsios įpū̃si, kad jis neklauso?! Prn.
mìglą įpū̃sti į akìs primeluoti, apgauti: Jis nori jums miglą į akis įpūsti: neklausykiat ano Brs.
\ pūsti; antpūsti; apipūsti; atpūsti; dapūsti dapučia dapūtė; įpūsti; išpūsti; nupūsti nupučia nupūtė; papūsti; parpūsti; perpūsti; prapūsti; pripūsti; razpūsti; supūsti; užpūsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • įpusti — įpùsti intr. menk. privalgyti, priryti: Inputęs kap jaučias LTR(Smn). Restorane kad įpùtom! Snt. pusti; apipusti; atpusti; įpusti; išpusti; nupusti; papusti; persipusti; prapusti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įpūsti — įpū̃sti vksm. Pro palapi̇̀nės plýšį vėjas į̃pučia …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • įpūtimas — įpūtìmas sm. (2) 1. N, KI339 → įpūsti 1. 2. → įpūsti 4: Pagal reikalą oro įpūtimai [į pilvaplėvę] padažninami arba praretinami rš. Deguonies įpūtimas į poodį rš. 3. BŽ57 → įpūsti 6. pūtimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įdumti — 1 įdùmti, į̃dumia, įdūmė 1. tr. įpūsti, pučiant įdegti: Sunkiai indūmiau žarijas Ds. | refl. tr., intr.: Iš tų pelenų da ugnies insidūmiau Ds. Dumk nedumk, verdulis nebeįsidums, nes žarijos užgesusios Š. 2. tr. įdegti dumiant dumplėmis: Pirma… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antpūsti — antpū̃sti, añtpučia, añtpūtė (ž.) 1. tr. LL101 užnešti, pučiant vėjui: [Kerpių] sėklos yra didei smulkios ir nu vėjų didei lengvai gal būti antputamos S.Dauk. 2. tr. pučiant užtikti, rasti: Vėjai neantpūtė tokio dvaro, paukščiai neantlėkė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipusti — apipùsti, appùsti 1. intr. K, Kč aptinti, ištinti: Aptinė kap kelmas, rankos kojos appùto Lp. ║ išsipūsti, išpampti: Gal dobiluose karvės buvo, kad net šonai appùtę Lš. Kap karvė apipuñta (persiėdus išpunta), tai reikia ją vaikyt Al. ^… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipūsti — apipū̃sti, apìpučia, apìpūtė, appū̃sti tr. 1. SD236, K, Š bent kiek paliesti pučiant: Eik, gaspadinėle – vėjas apipūs, palengvės ant širdies J.Balt. Lauke ją apipūtė speigas rš. Mokslininkai paimdavo bet kokį daiktą ir apipūsdavo jį tai šiltu,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpusti — atpùsti intr. 1. atslūgti suputimui, subliūkšti: Ar atpùto margė? Ėr. 2. menk. susilyginti ėdant, valgant, tiek pat suvalgyti, išgerti: Prie darbo kaip sustingęs, prie ėdimo už du [arklius] atpuñta Grž. 3. refl. menk. pakankamai privalgyti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpūsti — atpū̃sti, àtpučia, àtpūtė 1. intr. pučiant priartėti (apie vėją): Atpūtė šiaurės vėjas, nupūtė vainiką KlvD127. Atpučia šiaurus vėjas: laužys tau žalias šakeles DvD110. Atpūsk, vėjelis, nuo rytelių, atnešk man kardelį nuo tėvelių NS1060. | refl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpūstyti — 1 atpūstyti tr. 1. įpūsti, pripūsti: Vėjas gerai mane atpū̃stė Tvr. 2. pūsčiojant įkurti, atgaivinti: Ugnį begęsančią atpūsčiau J. Sugaudžius paršelius vieną do atpū̃stėm, atsigavo Tvr. ◊ akìs atpūstyti; N labai dairytis, žvalgytis. pūstyti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”